Συνδεθείτε

Δάνεια

Δικαιολογητικά για στεγαστικά δάνεια

Δικαιολογητικά για απλό Δάνειο:

 Για την προέγκριση του Δανείου.

 Αίτηση χορήγησης Στεγαστικού Δανείου.
 Φωτοτυπία Ταυτότητας ή Διαβατηρίου. 
 Φωτοτυπία τριών τελευταίων αποδείξεων μισθοδοσίας (μισθωτοί). 
 Φωτοτυπία εκκαθαριστικών σημειωμάτων φόρου τριών (3) τελευταίων ετών. 
 Τρείς τελευταίοι δημοσιευμένοι ισολογισμοί ή αναλυτικά στοιχεία φορολογίας (έντυπα Ε3) για τα τρια τελευταία έτη.(Ελευθεροι επαγγελματίες/επιχειρηματίες).

 Για την έγκριση του Δανείου.

 Τελευταίος τίτλος ιδιοκτησίας του ακινήτου.(Εάν πρόκειται για διαμέρισμα χρειάζεται επιπλέον σύσταση οριζοντίου & καθέτου ιδιοκτησίας, κανονισμό πολυκατοικίας).
 Πιστοποιητικό μετεγγραφής του ακινήτου. 
 Πιστοποιητικό ιδιοκτησίας από την μερίδα του μεταβιβάσαντος. 
 Πιστοποιητικό βαρών, κατασχέσεων, μη εκποιήσεως και μη διεκδικήσεως από το Υποθηκοφυλακείο
 Τυχόν αναφερόμενα στους τίτλους ιδιοκτησίας πληρεξούσια. 
 Κτηματολογικό απόσπασμα(εφόσον η περιοχή του ακινήτου έχει ενταχθεί στο Εθνικό Κτηματολόγιο). 
 Τοπογραφικό διάγραμμα οικοπέδου & διάγραμμα κάλυψης
 Κάτοψη του προσφερομένου για εξασφάλιση ακινήτου. 
 Προϋπολογισμός έργων σε ειδικό έντυπο(σε περίπτωση ανέγερσης, αποπεράτωσης κ.λ.π.). 
 Φωτοαντίγραφο άδειας οικοδομής από το πολεοδομικό γραφείο.

 Για την εκταμίευση του Δανείου.

 Πιστοποιητικό εγγραφής προσημείωσης από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο. 
 Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.

 Δικαιολογητικά για επιδοτούμενο Δάνειο:

 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 
 Αντίγραφο της δήλωσης φόρου εισοδήματος ή θεωρημένο από την Εφορία αντίγραφο του εντύπου Ε9, απ΄όπου φαίνεται αν δηλώνονται ακίνητα.
 Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι πρόκειται για πρώτη κατοικία και ότι δεν έχει χορηγηθεί επιδοτούμενο δάνειο από άλλο φορέα. 
 Φύλλο αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας ακινήτου (μόνο σε περίπτωση ανέγερσης). 
 Πιστοποιητικό σπουδών από αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή του εξωτερικού(αν υπάρχει ενήλικο τέκνο που σπουδαζει).
 Βεβαίωση αναπηρίας(αν υπάρχει ανάπηρο πάνω από 67% ενήλικο τέκνο. 
 Διαζευκτήριο και δικαστική απόφαση επιμέλειας των ανηλίκων τέκνων (αν υπάρχει χωρισμός γονέων). 
 Πιστοποιητικό θανάτου (αν υπάρχει χηρεία). 

Δικαιολογητικά και απο πού εκδίδονται

Χρειάζονται ορισμένα δικαιολογητικά που αφορούν το ακίνητο και ορισμένα που αφορούν τον αγοραστή.

 Τα δικαιολογητικά που αφορούν το ακίνητο περιλαμβάνουν:

 Άδεια οικοδομής 
 Βεβαιώσεις από Πολεοδομικά Γραφεία, Δήμους, ΔΕΗ, Δασική Υπηρεσία. 
 Συμβολαιογραφικά έγγραφα. 
 Σχεδιαγράμματα και πίνακες από Τεχνικά Γραφεία.

 Τα δικαιολογητικά που αφορούν τον αγοραστή περιλαμβάνουν:

 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 
 Αντίγραφο δήλωσης φόρου εισοδήματος. 
 Έντυπο Ε9. 
 Βεβαιώσεις από Δήμους, Υποθηκοφυλακεία, Προξενικές Αρχές.
 Συμβόλαια.

 Για τον προσδιορισμό της αξίας του ακινήτου ή για την απαλλαγή από το φόρο μεταβίβασης λόγω πρώτης κατοικίας μπορεί να απαιτούνται, κατά περίπτωση και πρόσθετα δικαιολογητικά.

 Η Δήλωση ΦΜΑ και τα έντυπα ΦΥΑΑ 1-5, Κ1-Κ9, ΑΑ-γης παραλαμβάνονται από οποιαδήποτε ΔOY

Επισκευαστικά Δανεια

Τα επισκευαστικά δάνεια είναι μια ειδική κατηγορία στεγαστικών δανείων. Σύμφωνά με την πολιτική που ακολουθούν οι περισσότερες εμπορικές τράπεζες στην Ελλάδα το ποσό του δανείου που μπορούν να καλύψουν φτάνει  πολλες φορες  και το 100% του κόστους εργασιών.  

Η ανακαίνιση του εξοχικού  ή της κύριας κατοικίας συνοδεύονται από έξοδα , τα οποία οδηγούν  πολλες φορές τους ενδιαφερομένους  στην λύση των προσωπικών ή καταναλωτικών δανείων. Και αυτό διότι τα ποσά που απαιτούνται είναι συνήθως μικρά ,  σε σχέση με εκείνα για αγορά ή ανέγερση σπιτιού και οι καταναλωτές δεν επιθυμούν τις διαδικασίες προσημείωσης , πιστοποίηση προόδου εργασιών από μηχανικό της τράπεζας για να πάρουν επισκευαστικό δάνειο. Το επιτόκιο όμως είναι διαφέρει πολύ στις δύο περιπτώσεις.

Τα επιτόκια των καταναλωτικών δανείων χωρίς εξασφαλίσεις, φθάνουν το 12%, ενώ των επισκευαστικών δανείων με προσημείωση, ανέρχονται ανάλογα το νόμισμα στο οποίο θα δανειοδοτηθεί ο πελάτης  (ΕΥΡΩ) σε 5%  αντίστοιχα. Αν και τα αρχικά έξοδά είναι μεγαλύτερα στο επισκευαστικό δάνειο από το καταναλωτικό, το συνολικό κόστος χρήματος σε βάθος χρόνου 8ετίας είναι μικρότερο επιλέγοντας το επισκευαστικό δάνειο. 

Χρηματοδοτήσεις

Το μεσιτικό γραφείο ALEXpolis-akinita  συνεργάζεται με τις τράπεζες οι οποίες προσφέρουν τους καλύτερους όρους δανειοδότησης που υπάρχουν στην αγορά, για την απόκτηση ακινήτων.

Χωρίς καμία επιβάρυνση, με υπευθυνότητα και απόλυτη εχεμύθεια μπορούμε να βοηθήσουμε στην άμεση έγκριση της αίτησής σας για δανειοδότηση.

Ενημερωθείτε από το site των τραπεζών που εμείς συνεργαζόμαστε για τα προγράμματα δανειοδότησης τους και επιλέξτε την τράπεζα που επιθυμείτε. Γνωρίζουμε τις δυνατότητες και την ευελιξία της κάθε τράπεζας.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ:

Για την προέγκριση του Δανείου

Αίτηση χορήγησης Στεγαστικού Δανείου.

Φωτοτυπία Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.

Φωτοτυπία τριών (3) τελευταίων αποδείξεων μισθοδοσίας (μισθωτοί).

Φωτοτυπία εκκαθαριστικών σημειωμάτων φόρου τριών (3) τελευταίων ετών.

Τρεις τελευταίοι δημοσιευμένοι ισολογισμοί ή αναλυτικά στοιχεία φορολογίας (έντυπα Ε3) για τα (3) τελευταία έτη. (Μόνο για ελεύθερους επαγγελματίες /επιχειρηματίες).

Για την έγκριση του Δανείου

Τελευταίος τίτλος ιδιοκτησίας του ακινήτου. (Εάν πρόκειται για διαμέρισμα χρειάζεται επιπλέον σύσταση οριζοντίου & καθέτου ιδιοκτησίας, κανονισμό πολυκατοικίας).

Πιστοποιητικό μετεγγραφής του ακινήτου.

Πιστοποιητικό ιδιοκτησίας από την μερίδα του μεταβιβάσαντος.

Πιστοποιητικό βαρών, κατασχέσεων, μη εκποιήσεως και μη διεκδικήσεως από το Υποθηκοφυλακείο.

Τυχόν αναφερόμενα στους τίτλους ιδιοκτησίας πληρεξούσια.

Κτηματολογικό απόσπασμα (εφόσον η περιοχή του ακινήτου έχει ενταχθεί στο Εθνικό Κτηματολόγιο).

Τοπογραφικό διάγραμμα οικοπέδου & διάγραμμα κάλυψης

Κάτοψη του προσφερομένου για εξασφάλιση ακινήτου.

Προϋπολογισμός έργων σε ειδικό έντυπο (σε περίπτωση ανέγερσης, αποπεράτωσης κ.λ.π.).

Φωτοαντίγραφο άδειας οικοδομής από το πολεοδομικό γραφείο 

Βασικές πληροφοριές για την απόκτηση δανείου

Βασικές πληροφορίες για την απόκτηση δανείου

Ποσό δανείου

Συνήθως είναι το πενταπλάσιο του μεσου ετήσιου καθαρού εισοδήματος που αναγράφεται στις φορολογικές δηλώσεις των τελευταιων ετών

Ανάληψη ποσού

Με τραπεζική επιταγή στο όνομα του πωλήτη του ακινήτου

Χρήση δανείου

Μόνο για τη χρήση για την οποια ζητήθηκε

Αιτών/Αιτούσα

Στο όνομα αυτού που έχει την ιδιοκτησία του ακινήτου είτε στο όνομα και των δυο συζύγων ανάλογα με τις δικές σας ανάγκες και επιθυμίες

Εξόφληση δόσης

Σε όλα τα καταστήματα της τράπεζας που χορηγεί το δάνειο ή και σε τυχόν συνεργαζόμενες με αυτήν αλλες τραπεζες

1) Εθνική

2) Πειραιώς

 

wpCache® WordPress HTTP Cache } Unconventionally PHP version 7.1.13, my version: 7.2.34